TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

2 hình thức đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi

Bất kì người dân nào có đất nông nghiệp bị thu hồi mà sở hữu đủ điều kiện được hưởng bồi thường sẽ được đền bù. Dưới đây là chi tiết 2 hình thức đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi.

Vì sao khi thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước phải tiến hành đền bù?

Nhà nước giao đất nông nghiệp cho người dân để tiến hành các hoạt động sản xuất, trồng cây trên đất, tạo nguồn lương thực, thực phẩm để sử dụng. Mặc dù người dân đang có hoạt động canh tác sản xuất ổn định nhưng khi có quy hoạch Nhà nước sẽ thu hồi đất để thực hiện quy hoạch.

Khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nông nghiệp nhằm phục vụ các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội hay các mục đích khác thì người sử dụng đất, nếu có đủ điều kiện hưởng bồi thường sẽ được đền bù. 

Nhưng nhiều người không nắm rõ quy định về việc đền bù đất nông nghiệp nên băn khoăn và lo lắng vì sợ bị thiệt thòi. Vậy khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ có cách tính đền bù như thế nào?

2 hình thức đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi

Điều 74 Luật đất đai 2013 có quy định rõ ràng về nguyên tắc đền bù đất nông nghiệp khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất. Bất kì người dân nào có đất bị thu hồi mà sở hữu đủ điều kiện được hưởng bồi thường sẽ được đền bù bằng 2 hình thức như sau:

1. Đền bù bằng đất nông nghiệp

Việc đền bù bằng đất nông nghiệp được thực hiện bằng cách giao đất có cùng mục đích sử dụng với đất vừa bị thu hồi. Có nghĩa là nếu loại đất bị thu hồi là đất nông nghiệp thì sẽ được đền bù bằng đất nông nghiệp khác có cùng một diện tích tương đường và phù hợp.

2. Đền bù bằng tiền mặt

Trong trường hợp, nếu khu vực đó không có đất thích hợp để đền bù thì người dân sẽ được bồi thường bằng một khoản tiền bằng với giá trị chuyển quyền sử dụng đất bị thu hồi trước đó (Tính theo giá đất ở thời điểm thu hồi).

Lưu ý: Trường hợp bồi thường bằng cách giao đất mới, nếu phát sinh sự chênh lệch về giá trị thì người dân cũng phải thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch đó.

Như vậy, khi các cá nhân, hộ gia đình có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi sẽ được đền bù bằng đất có cùng diện tích và mục đích sử dụng để nhanh chóng ổn định, tiếp tục lao động sản xuất. Hoặc sẽ được đền bù bằng tiền nếu không có đất phù hợp. Tiền đền bù sẽ được tính theo giá đất vào thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Những khoản hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Ngoài các khoản đền bù đất nông nghiệp nói trên, chủ sở hữu đất nông nghiệp có thể sẽ được Nhà nước xem xét và hỗ trợ thêm các khoản tiền khác. Các khoản hỗ trợ này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 83 Luật đất đai 2013 như sau:

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:

Việc hỗ trợ các đối tượng đang có thu nhập dựa trên việc sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất có thể phần nào ổn định đời sống của mình. Mục đích là để họ có thể tiếp tục lao động sản xuất nông nghiệp trên phần đất được đền bù nếu như được bồi thường bằng đất.

+ Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:

Với những trường hợp là cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi mà có điều kiện tiếp tục sản xuất thì có thể được xem xét hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. Khi gặp trường hợp này, địa phương sẽ lập và phê duyệt các phương án đào tạo, chuyển đổi nghề. Tìm kiếm nghề nghiệp với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Trong quá trình lập phương án chuyển đổi nghề hoặc tìm kiếm việc làm. Chính quyền địa phương phải lấy ý kiến của cả người thu hồi đất.

+ Hỗ trợ khác:

Đối với các trường hợp là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà bị thu hồi đất trong khi chưa đủ điều kiện được bồi thường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các khoản hỗ trợ khác này sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ này nhằm để bảo đảm công bằng với người có đất bị thu hồi. Đảm bảo họ đều có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất.

Tóm lại: Khi các cá nhân, hộ gia đình khi có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi sẽ được đền bù bằng đất có cùng diện tích và mục đích sử dụng để nhanh chóng ổn định, tiếp tục lao động sản xuất. Hoặc sẽ được đền bù bằng tiền nếu không có đất phù hợp. Tiền đền bù sẽ được tính theo giá đất vào thời điểm có quyết định thu hồi.

Mai Lan
Nguồn: