TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Chi trả thu nhập tăng thêm đối với Ban quản lý dự án

Ông Bùi Huy công tác tại Ban quản lý dự án (QLDA) huyện, chế độ trả lương của Ban QLDA tính theo Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính. Đầu năm Ban QLDA đã được UBND huyện phê duyệt dự toán chi phí QLDA, trong đó bao gồm tất cả các mục chi; dự phòng, trích lập các quỹ.

Theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh thì Ban QLDA thuộc Ban QLDA nhóm II, tiền lương hàng tháng chỉ tính lương cơ bản cộng  phụ cấp khu vực và phụ cấp chức vụ; không được tính tiền thu nhập tăng thêm hàng tháng mà tính vào cuối năm.

Ông Huy hỏi, như vậy có đúng không? Ban QLDA có được quyền hưởng thu nhập tăng thêm theo từng tháng không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư số 05/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ quy định về chi thu nhập tăng thêm như sau:

“Căn cứ tổng mức kinh phí quản lý dự án được sử dụng trong năm để lập dự toán và cân đối các khoản chi theo quy định; trường hợp tiết kiệm các khoản chi khác (ngoài chi lương), sau khi bố trí đủ 18 khoản chi trong dự toán theo quy định tại Điều này đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định; chủ đầu tư và ban quản lý dự án được chi thu nhập tăng thêm cho những người hưởng lương từ chi phí quản lý dự án...”.

Như vậy, việc chi trả thu nhập tăng thêm thực hiện theo Quy chế chi thu nhập tăng thêm quy định tại Thông tư nêu trên.

 

Nguồn: