TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Chính phủ đề ra 8 mục tiêu trọng tâm sau khi kiện toàn nhân sự

Chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, triển khai hộ chiếu vaccine, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra...

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14.  Theo đó, Chính phủ đề ra 8 mục tiêu trọng tâm cần tập trung chỉ đạo.

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 13 CỦA ĐẢNG

Theo Thủ tướng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là bám sát Nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, yêu cầu phát triển và tình hình thực tế đất nước. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương có ý kiến bằng văn bản về dự thảo Chương trình hành động, trong đó lưu ý rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, đề án lớn cần triển khai thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/4 để tổng hợp, hoàn thiện, trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 4. 

TỔNG KẾT QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cần tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ để sớm sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, kế thừa những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ quán triệt thực hiện theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước. 

"Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ giải quyết những việc thuộc thẩm quyền; không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính.

Thủ tướng nhấn mạnh các thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, bảo đảm chất lượng; phải làm hết trách nhiệm tham mưu, nêu rõ quan điểm, phương án xử lý khi đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tổng kết đánh giá và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ; trình Chính phủ xem xét, quyết định.

RÀ SOÁT, BAN HÀNH MỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, BÁO CÁO TRƯỚC 15/5

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Đồng thời, chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình. 

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển. 

Trên cơ sở kết quả ban đầu đã rà soát và thống nhất giữa các bộ, ngành, Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc việc gửi báo cáo trước ngày 15/5 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới với tiến độ và nội dung cụ thể. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào cuối tháng 5 và làm cơ sở để đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, báo cáo Thường trực Chính phủ trước khi trình Chính phủ, nhất là dự án Luật đất đai (sửa đổi), các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Luật ngân sách nhà nước, Luật Quy hoạch và các nghị định liên quan….

Không để tình trạng nợ, chậm, chất lượng kém khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành. Sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, như sửa đổi Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đầu tư; Nghị định số 167/2017/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý tài sản công...

PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA 15 VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 2021-2026 

Các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo phân công tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra và chọn được những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm gồm phối hợp chuẩn bị tốt việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương về công tác bầu cử. Triển khai cấp phát kinh phí kịp thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm được phân công.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đa dạng cả về hình thức và nội dung, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhân sự và tổ chức bầu cử. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử. Đồng thời có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai...

PHÒNG CHỐNG COVID-19, TIÊM PHÒNG VACCINE VÀ TRIỂN KHAI "HỘ CHIẾU VACCINE"

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình". Tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng đối với cá nhân. Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở sản xuất, dịch vụ thực hiện nghiêm biện pháp an toàn Covid, kiên quyết xử lý (kể cả dừng hoạt động) các cơ sở vi phạm. 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu này tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép, nhất là ở các tỉnh biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về việc tiêm vaccine Covid-19, do nguồn cung còn khan hiếm trên quy mô toàn cầu, trước mắt, Bộ Y tế cần khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2 của Chính phủ nhằm có vaccine sớm nhất. Đồng thời xây dựng các cơ chế, chính sách, hướng dẫn để các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu, tiêm vaccine dịch vụ.

Bộ Y tế tổ chức tiêm vaccine khẩn trương, an toàn tuyệt đối, dứt khoát không để tình trạng vắc-xin không được tiêm kịp thời, phải hủy bỏ. 

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và nghiên cứu triển khai cơ chế "hộ chiếu vaccine" đối với từng loại đối tượng, từng nước, góp phần thực hiện mục tiêu kép. đồng thời, có phương án cụ thể tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành thử nghiệm và sản xuất vaccine trong nước.

THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công -  nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, trong đó tập trung đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng kết, đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 4. 

THỜI HẠN NỘP THUẾ ĐẤT NĂM 2021 VÀ NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH

Chính phủ đồng ý ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 như đề nghị của Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay sau phiên họp.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP, báo cáo đề xuất Thường trực Chính phủ trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan sơ kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 và số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gói 62 nghìn tỷ); báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/5. 

TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA

Theo Nghị quyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, trực tiếp các khâu: đề thi, tổ chức chấm thi, thanh tra, kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện quy chế thi bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thi trên địa bàn bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trung thực, công bằng, khách quan nhưng không gây căng thẳng, áp lực không cần thiết cho thí sinh, phụ huynh học sinh và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung quán triệt ngay và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết sau phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

 

Nguồn: