TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Có được chỉ định thầu cho liên danh không?

Trường hợp chỉ định thầu, bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Ông Nguyễn Văn Truyền (Long An) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Trước đó, liên danh công ty A và B đã đấu thầu gói thầu xây lắp trường học (giá trị trên 5 tỷ đồng) và đã trúng thầu, bên chủ đầu tư đã ký hợp đồng với liên danh công ty A và B để thực hiện gói thầu trên. Sau đó chủ đầu tư chỉ định thầu cho liên danh công ty A và B thực hiện gói thầu dưới 1 tỷ đồng.

Ông Truyền hỏi, trường hợp chỉ định thầu cho liên danh như vậy hợp lý không hay chỉ định thầu chỉ áp dụng cho 1 công ty riêng lẻ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với trường hợp chỉ định thầu, bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác.

Theo đó, nhà thầu được chủ đầu tư xác định có thể là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp nhà thầu được chỉ định thầu phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu, đồng thời gói thầu phải thuộc trường hợp chỉ định thầu, đáp ứng các điều kiện chỉ định thầu theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu.

Nguồn: