TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ khi công việc phát sinh?

Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư.

Đơn vị của bà Phạm Như Quỳnh (công ty A) đang thực hiện thi công gói thầu xây lắp theo đơn giá cố định, trong hồ sơ dự thầu không nêu công việc và danh sách nhà thầu phụ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện gói thầu có phát sinh công việc ngoài phạm vi thực hiện hợp đồng đã được người quyết định đầu tư phê duyệt.

Bà Quỳnh hỏi, sau khi đơn vị bà thương thảo với chủ đầu tư để thực hiện phần phát sinh thì phần công việc phát sinh công ty bà có được ký hợp đồng với nhà thầu phụ là công ty B để thực hiện một phần công việc phát sinh không (chủ đầu tư đã có văn bản chấp thuận nhà thầu phụ cho công ty B)?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung hỏi của bà Phạm Như Quỳnh chưa nêu rõ hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách hay nguồn vốn khác. Trường hợp hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ thực hiện như sau:

- Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư.

- Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.

Như vậy, việc nhà thầu ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ sau khi chủ đầu tư chấp thuận là phù hợp. Bộ Xây dựng lưu ý, nhà thầu phụ phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định của pháp luật tương ứng với phần công việc được giao thầu phụ.

Nguồn: