TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Công trình đang thi công có được thuê nhà thầu phụ khác?

Trường hợp một nhà thầu trong liên danh không thể thực hiện công việc theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết, để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án, nhà thầu có thể đề xuất với chủ đầu tư để thuê nhà thầu phụ thực hiện một số công việc.

Đơn vị của ông Bùi Mạnh Cường (Sơn La) là chủ đầu tư, ký hợp đồng với liên danh 2 nhà thầu xây lắp, đã tạm ứng cho 2 nhà thầu một số tiền nhất định để tập kết máy móc, vật liệu phục vụ việc thi công.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng có 1 nhà thầu không đáp ứng tiến độ và có văn bản xin chỉ thực hiện đủ khối lượng để thanh toán phần tạm ứng và xin chủ đầu tư cho 1 nhà thầu phụ khác thi công tiếp phần khối lượng còn lại.

Ông Cường hỏi, thủ tục để ký với nhà thầu phụ có cần trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và ra quyết định hay không? Các bước tiếp theo cần làm những gì?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

- Tại Khoản 3, Điều 4 quy định: “Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện”.

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 47 quy định: “Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận”.

Do đó, trong trường hợp một nhà thầu trong liên danh không thể thực hiện công việc theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết, để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án, nhà thầu có thể đề xuất với chủ đầu tư để thuê nhà thầu phụ thực hiện một số công việc.

Nhà thầu phụ phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực để thực hiện các công việc được giao theo đúng quy định. Khi đó, nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn và các nghĩa vụ khác đối với các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

 

Nguồn: