TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Giá gói thầu điều chỉnh vượt giá hợp đồng, xử lý thế nào?

Một gói thầu đã được nhà thầu và chủ đầu tư ký kết hợp đồng và đang triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch dự án dẫn đến điều chỉnh giá gói thầu. Giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá hợp đồng đã ký kết.

Ông Lê Hoàng (Bà Rịa-Vũng Tàu) hỏi, sau khi xin chủ trương điều chỉnh giá gói thầu được người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận thì nhà thầu và chủ đầu tư sẽ ký phụ lục hợp đồng mới với đơn giá đã điều chỉnh hay chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu lại gói thầu này?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Lê Hoàng chưa nêu rõ nguồn vốn thực hiện dự án, loại hợp đồng đang áp dụng, thời gian thực hiện vì vậy Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp hợp đồng thi công trong nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11, 12, 13, 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn

Nguồn: