TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, phương pháp xác định mức vốn điều lệ điều chỉnh của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ) thực hiện theo quy định đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc xác định mức điều chỉnh tăng vốn điều lệ được thực hiện như sau:

Trường hợp cấp vốn điều lệ để đầu tư dự án hình thành tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ, thực hiện theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trường hợp cấp vốn điều lệ để thực hiện kế hoạch hoạt động 05 năm, việc điều chỉnh vốn điều lệ căn cứ vào kế hoạch hoạt động 05 năm của Quỹ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, mức điều chỉnh tăng vốn điều lệ tối đa bằng 30% của mức dự kiến tăng dư nợ cho vay, tăng tổng giá trị đầu tư của Quỹ trong vòng 3 năm liên tiếp tính từ năm trước liền kề năm thực hiện xác định lại mức vốn điều lệ.

Dự thảo nêu rõ doanh thu và thu nhập khác của Quỹ bao gồm: Doanh thu hoạt động nghiệp vụ như: Thu từ hoạt động đầu tư; thu từ hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư; Thu lãi cho vay vốn, bao gồm cả vốn cho vay theo hình thức hợp vốn cho vay hoặc ủy thác cho vay…

Doanh thu từ hoạt động tài chính như: Thu lãi tiền gửi; Thu chênh lệch tỷ giá (nếu có)…

Thu nhập khác như: Thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản; Thu từ hoạt động cho thuê tài sản; Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế…

Chi phí hoạt động của Quỹ là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động của Quỹ, gồm: Chi phí hoạt động nghiệp vụ; Chi phí tài chính; Chi phí quản lý như chi tiền lương, tiền công; các khoản đóng góp theo lương: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Về phân phối chênh lệch thu chi, dự thảo quy định, căn cứ vào kết quả xếp loại hiệu quả hoạt động của Quỹ quy định tại Thông tư này, mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi như sau:

Quỹ xếp loại A được trích tối đa không quá 03 tháng lương thực hiện cho 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Quỹ xếp loại B được trích tối đa không quá 1,5 tháng lương thực hiện cho 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Quỹ xếp loại C được trích tối đa không quá 1 tháng lương thực hiện của cho 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Lan Phương
Nguồn: