TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Quy định xử lý vi phạm của Ban quản trị chung cư

Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 41 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì không có giá trị pháp lý.

Chung cư của ông Võ Việt Anh (TPHCM) đã tổ chức hội nghị để thành lập Ban quản trị và được công nhận từ tháng 10/2018. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, do có nhiều hoạt động không tuân thủ quy định pháp luật và sau phản ánh của nhiều cư dân, Ban quản trị mới ban hành quyết định, bao gồm: Quy chế hoạt động của Ban quản trị; Nội quy và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu Ban quản trị.

Trong khi đó, thực tế các quy chế này chưa được cư dân thông qua (biểu quyết hoặc bỏ phiếu) tại hội nghị như quy định tại Điều 102 Luật Nhà ở 2014. Các nội dung của các quy chế có các điều khoản không phù hợp quy định của pháp luật.

Ông Việt Anh hỏi, những sai phạm nêu trên sẽ được xử lý như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền xử lý? Hình thức và mức xử lý như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 102 Luật Nhà ở năm 2014 và Khoản 1, Điều 24 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng thì nội quy, quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị phải được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Khoản 4, Điều 17 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định: “Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Điều 41 của Quy chế này thì không có giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì các thành viên Ban quản trị phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì việc Ban quản trị nhà chung cư nơi ông Việt Anh sinh sống tự ý ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản trị; Nội quy và quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; Quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu Ban quản trị mà không được Hội nghị nhà chung cư thông qua là không phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và Thông tư 02/2016/TT-BXD.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 48 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì ông Việt Anh có thể liên hệ với UBND cấp huyện là cơ quan quản lý Nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguồn: