TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Thủ tục điều chỉnh thiết kế dự án PPP

Nếu việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dẫn tới điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo Điều 28 Nghị định 15/2015/NĐ-CP và nay là Điều 32 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Ông Lê Thanh Hải (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp sau:

Một dự án đầu tư theo hình thức PPP, ký hợp đồng dạng BT. Sau khi nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng, quá trình nhà thầu thực hiện dự án thấy phát sinh nhiều bất cập trong khâu khảo sát, thiết kế, dẫn tới làm tăng tổng mức đầu tư. Nhà đầu tư đã kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế cơ sở.

Ông Hải hỏi, đơn vị nào có trách nhiệm ký kết hợp đồng thiết kế cơ sở (điều chỉnh), khảo sát bổ sung, thẩm tra, thẩm định… (toàn bộ quy trình để thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trước thời điểm ngày 19/6/2018, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP thực hiện theo quy định của Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Hiện Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, có hiệu lực từ ngày 19/6/2018 để thay thế Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

Nếu việc điều chỉnh thiết kế cơ sở dẫn tới điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định thì thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo Điều 28 Nghị định 15/2015/NĐ-CP và nay là Điều 32 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Theo đó, đơn vị chuẩn bị dự án tiếp tục được giao lập thiết kế cơ sở điều chỉnh, trong đó bao gồm việc ký kết các hợp đồng khảo sát xây dựng bổ sung, thiết kế cơ sở điều chỉnh, thẩm tra thiết kế cơ sở điều chỉnh với các đơn vị tư vấn.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng chủ trì thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh; góp ý kiến về việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình.

Đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì thẩm định các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh để trình phê duyệt dự án điều chỉnh.

Trường hợp dự án đã triển khai được một số công việc theo quy định của Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì thực hiện chuyển tiếp theo quy định tại Điều 76 Nghị định 63/2018/NĐ-CP, trong đó có quy định về điều chỉnh dự án tại Khoản 5, Điều 76.

 

Nguồn: