TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Thuê thẩm tra thiết kế có tính vào chi phí quản lý dự án?

Bà Phạm Thị Bích (Hà Nội) hỏi: Công trình sử dụng ngân sách Nhà nước mà chủ đầu tư đã tự thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì chi phí thẩm tra này kê vào phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hay chi phí quản lý dự án?

Bà Bích cũng muốn biết, phí thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong trường hợp này được tính theo Phụ lục 1 Thông tư số 75/2014/TT-BTC và được liệt kê vào chi phí khác trong dự toán thì cũng được tính trong chi phí quản lý dự án có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các dự án thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc xác định chi phí thẩm tra thiết kế do đơn vị tư vấn thẩm tra được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định mà chủ đầu tư đã thuê tư vấn thẩm tra, thì phí thẩm định của cơ quan chuyên môn được xác định theo Phụ lục 2, Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình.

Nguồn: