TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Diễn đàn các chính đảng Marxist trên thế giới

Tối 28/7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Marxist trên thế giới theo hình thức trực tuyến. Tại Diễn đàn, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tuyên đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Diễn đàn.

Trong Thư, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Diễn đàn với chủ đề "Xây dựng Chủ nghĩa Marx thế kỷ XXI phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại"; cho rằng, đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tri ân Karl Marx, Friedrich Engels, V.I.Lenin - những nhà tư tưởng vĩ đại, nhà cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn, giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Marx-Lenin và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin vào tình hình thực tiễn của mỗi đảng, mỗi nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó có sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, hình thành nên hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Từ sau Đại hội XVIII đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Chủ nghĩa Marx-Lenin.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ ở Việt Nam, với chủ nghĩa yêu nước sâu sắc, quyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc và ước muốn nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đó mang tên Nguyễn Ái Quốc đã đến với Chủ nghĩa Marx-Lenin. Tư tưởng Hồ Chí Minh ra đời là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Marx-Lenin, những bài học kinh nghiệm của phong trào cộng sản, công nhân thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong hơn 90 năm qua, Chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, được quán triệt trên những vấn đề quan trọng, trong quá trình Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước phồn vinh, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ nghĩa Marx-Lenin đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các chính đảng Marxist, lực lượng tiến bộ trên thế giới, trong đó có Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam qua các thời kỳ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác với chính đảng Marxist và các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hữu nghị, dân chủ và thịnh vượng chung, đồng thời không ngừng phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng Marxist nhiều thắng lợi mới.

*Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thành, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã trình bày tham luận, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử và thời đại của Chủ nghĩa Marx-Lenin, quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cũng như một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 

Nguồn: