TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án đầu tư công

Sáng 10-3, tại kỳ họp thứ 11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà điều hành phiên thảo luận tại kỳ họp.

Đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình

Theo Nghị quyết, HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư của 21 dự án (gồm 2 nhóm A; 13 nhóm B; 6 nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là 14.604.503 triệu đồng. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.274.177 triệu đồng.

HĐND thành phố giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo không trùng lặp và tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B,C tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này trong trường hợp điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng dưới 5%; chủ động rà soát, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khi cần điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án theo điểm d, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12-9-2022 của HĐND thành phố.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án. Tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hằng năm, cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt. Việc sử dụng các nguồn vốn có thể huy động thêm (nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, vốn vay nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính…) cần được lập đề án cụ thể, trình cấp có thẩm quyền và HĐND thành phố quyết định theo đúng quy định.

Thẩm tra kỹ

Trình bày Tờ trình của UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân cho biết, căn cứ thực tế, UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án (phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án), với tổng mức đầu tư là 15.878,68 tỷ đồng. Trong đó, 24 dự án (2 dự án nhóm A, 17 dự án nhóm B, 5 dự án nhóm C) sử dụng ngân sách cấp thành phố với tổng mức đầu tư là 15.809,348 tỷ đồng; 1 dự án nhóm C sử dụng ngân sách quận Nam Từ Liêm với tổng mức đầu tư là 69,332 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại kỳ họp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân phát biểu tại kỳ họp.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố về vấn đề này, bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách cho biết, các dự án UBND trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp này là những dự án được sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo quy định của Quốc hội và Chính phủ thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng giao thông (8 dự án); văn hóa - xã hội (10 dự án); đê điều - thủy lợi (7 dự án). Hồ sơ các dự án đảm bảo đủ thành phần quy định.

Căn cứ hồ sơ trình đã được các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố thẩm định, các Ban HĐND thành phố thực hiện thẩm tra theo các điều kiện quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư quy định tại Điều 18, Điều 34 Luật Đầu tư công đối với từng dự án. Theo đó, các Ban thống nhất trình HĐND thành phố: Quyết định chủ trương đầu tư đối với 11 dự án với tổng mức đầu tư là 13.029,116 tỷ đồng; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 4 dự án với tổng mức đầu tư là 1.274,177 tỷ đồng.

Để đại biểu HĐND thành phố có thêm thông tin thảo luận, quyết nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thành phố báo cáo giải trình bổ sung, làm rõ thêm thông tin đối với 10 dự án. Sau đó, UBND thành phố đã cung cấp thông tin giải trình bổ sung tương ứng với từng dự án tại báo cáo số 72/BC-UBND ngày 9-3-2023 và đã được gửi tới các đại biểu HĐND thành phố. Các Ban HĐND cơ bản thống nhất với các nội dung giải trình này. 

Nguồn: