TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Có được ký thừa ủy quyền trên chứng từ kế toán?

Việc thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký phê duyệt trên chứng từ kế toán (ký tại chức danh thủ trưởng đơn vị) là không phù hợp với quy định của pháp luật kế toán.

Theo phản ánh của bà Dương Anh Đào (Hà Nội) Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định, kế toán trưởng không được ký thừa ủy quyền của người đứng đầu doanh nghiệp trên chứng từ kế toán.

Bà Đào hỏi, đối với một số chứng từ kế toán không phải là chứng từ chi tiền (như chứng từ ghi sổ in ra từ các phần mềm hạch toán, hoá đơn...), thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký phê duyệt các chứng từ đó thì kế toán trưởng có được ký tại chức danh thủ trưởng đơn vị không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 118 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) không được ký “thừa ủy quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp trên chứng từ kế toán.

Do đó, việc thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho kế toán trưởng ký phê duyệt trên chứng từ kế toán (ký tại chức danh thủ trưởng đơn vị) là không phù hợp với quy định nêu trên của pháp luật kế toán.

 

 

Nguồn: