TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

Đề nghị địa phương hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương cân đối khả năng ngân sách để hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, HSSV và các đối tượng khác trên địa bàn.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến cấp xã; đồng thời chỉ đạo ban hành nghị quyết và chương trình hành động nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, để phù hợp với mục tiêu chung về độ bao phủ BHXH, BH thất nghiệp của toàn quốc theo các nghị quyết của Đảng và Chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và tốc độ gia tăng tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT của địa phương thời gian qua, BHXH Việt Nam đề xuất tỉ lệ tối thiểu về độ bao phủ BHXH, BH thất nghiệp hằng năm với riêng từng tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2022-2025.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động; tạo chuyển biến tích cực của toàn tỉnh về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Các địa phương cân đối khả năng ngân sách của để hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, HSSV và các đối tượng khác trên địa bàn.

Các địa phương cần thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH, BHYT cho người lao động tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, kiện toàn và đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại địa phương; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Thu Cúc

Nguồn: